Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – ARKO PET SHOP (e-shop)

 1. Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu ARKO PET SHOP (prevádzkovaného na webovej adrese: www.arkopetshop.sk stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom - predávajúcim a objednávateľom - kupujúcim (ďalej len „VOP").
 2. Prevádzkovateľom - predávajúcim v internetovom obchode ARKO (prevádzkovaného na webovej adrese: www.arkopetshop.sk (ďalej len „Internetový obchod“) je spoločnosť PT SAURUS, s.r.o., so sídlom Nová 21/415, 04018 Košice, Slovensko, IČO: 44562721, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 22946/V, tel. č.: 0917524477,0917524471, e-mail: arkopetshop@gmail.com , bankové spojenie – názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. , SWIFT: GIBASKBX , IBAN: SK6609000000000449130155 (ďalej len „Predávajúci“).
 3. Objednávateľom - kupujúcim v Internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov) (ďalej len „Kupujúci“).
 4. Ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy bydliska), telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, v objednávke táto osoba uvedie svoje obchodné meno, sídlo, resp. adresu miesta podnikania, IČO, DIČ / IČ DPH, ako aj adresu kam má byť tovar doručený (ak je adresa doručenia odlišná od adresy sídla, resp. miesta podnikania), telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade, ak objednávka nebude mať náležitosti podľa tohto ustanovenia Obchodných podmienok, Predávajúci má, okrem iného, právo objednávku neakceptovať
 5. K akceptácii objednávky tovaru zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v momente, kedy je Kupujúcemu zo strany Predávajúceho doručené elektronickou formou (e-mailom) potvrdenie objednávky, ktorým sa, okrem iného, potvrdzuje správnosť a úplnosť vyplnenia objednávky zo strany Kupujúceho; prílohou potvrdenia objednávky je aj kópia týchto VOP a reklamačného poriadku ako súčastí potvrdenia o uzatvorení zmluvy. Po odoslaní automatizovanej správy o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim, Predávajúci posúdi správnosť a úplnosť objednávky zadanej Kupujúcim a v prípade zistenia toho, že obsah objednávky Kupujúceho je správny a úplný, zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho potvrdenie objednávky; následne môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu ďalšie dodatočné informácie o stave vybavenia objednávky Kupujúceho (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný a pod.). Po prihlásení do systému si môže registrovaný Kupujúci skontrolovať dostupné informácie a stave svojej objednávky priamo v on-line režime dostupnom na web stránke Internetového obchodu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia je označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby".
 6. Všetky ceny v Internetovom obchode sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH, ako aj bez DPH. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné hradí Kupujúci, ak nie je Predávajúcim určené inak
 7. Kupujúci môže vykonať platbu za objednaný tovar: (i.) úhradou dobierky, resp. platbou kuriérovi, (ii.) v hotovosti alebo platbou kartou na určenej prevádzke Predávajúceho alebo (ii.) prevodom na bankový účet Predávajúceho s uvedením čísla objednávky ako správy pre prijímateľa
 8. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Kupujúceho sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko Kupujúceho, ktoré je uvedené v objednávke Kupujúceho. Tovar bude dodaný Predávajúcim priamo alebo prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba); v prípade výslovnej dohody s Kupujúcim môže byť dodanie objednaného tovaru realizované inou vhodnou formou (napr. prevzatím tovaru na určenej prevádzke Predávajúceho). Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar objednaný Kupujúcim; v prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo v okamihu, kedy mu bude umožnené so zakúpeným tovarom nakladať. Do doby prechodu vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady riadne opatrovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar vo vlastníctve Predávajúceho
 9. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu po potvrdení objednávky Predávajúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Kupujúcemu, pričom Predávajúci vyvinie primerané úsilie na to, aby zabezpečil dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke Predávajúceho. Ak Predávajúci nemôže dodať tovar Kupujúcemu v lehote 30 uvedenej v predchádzajúcej vete týchto VOP, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho formou zaslania e-mailu a v prípade, ak už Kupujúci za objednaný tovar zaplatil, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú cenu do 15 od uplynutia lehoty uvedenej v prechádzajúcej vete týchto VOP alebo sa s Kupujúcim dohodne na náhradnom plnení.
 10. Pre prípad, že bude objednaný tovar doručený zmluvným prepravcom, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa).
 11. Pri preberaní tovaru Kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH, ak sa aplikuje, dostane Kupujúci e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.
 12. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia Predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, Kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), Predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, či má Kupujúci záujem o opätovný doručenie objednaného tovaru. Ak Kupujúci na výzvu Predávajúceho neodpovie ani do 7 dní odo dňa odoslania výzvy na e-mailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci požiada o opätovné odoslanie vrátenej zásielky, Predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky objednaného tovaru nákladov na dopravu, resp. poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe vopred zrealizovanej úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar ako aj nákladov na dopravu, resp. poštovné.
 13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávať tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 14. V zmysle príslušných ustanovení predpisov na ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu elektronickej pošty Predávajúceho alebo poštou, pričom je nevyhnutné, aby bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané Predávajúcemu v uvedenej lehote 14 dní; Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od zmluvy v stanovenej lehote, môže využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
 15. Tovar je Kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno vrátane originálneho obalu. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o sumu poškodenia. Peniaze budú vrátené Kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 16. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru
 17. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčekové predmety, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčekové predmety
 18. Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácií sú upravené reklamačným poriadkom, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a je dostupný na internetovej adrese www.arkopetshop.sk
 19. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci doručovateľovi, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.
 20. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Osobné údaje a ochrana súkromia
 21. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Rozsah spracovania“).
 22. Kupujúci (dotknutá osoba) poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne na účely splnenia jeho povinností vyplývajúcej z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácie v internetovom obchode www.arkopetshop.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácií o novinkách a akciových ponukách (ďalej len „Účel)“.
 23. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.arkopetshop.sk, pri registrácii v internetovom obchode www.arkopetshop.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas označením príslušného zaškrtávacieho poľa pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii v internetovom obchodne www.arkopetshop.sk, aby Predávajúcu spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo pri činnosti Predávajúceho týkajúce sa zasielania informácií o akciových ponukách a novinkách a spracovával ich vo svojom informačnom systému.Dotknutá osoba udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.
 24. Kupujúci čestne vyhlasuje, že dáva súhlas, aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v Rozsahu spracovania a na Účel. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci po splnení Účelu zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek e-mailom alebo písomne vyhotoveným odvolaním zaslaným poštou. Súhlas zanikne uplynutím doby 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu. Predávajúci nepodmieňuje udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov uzatvorenie zmluvného vzťahu s Predávajúcim
 25. Kupujúci má právo a možnosť kedykoľvek aktualizovať osobné údaje priamo v príslušnej sekcii internetového obchodu www.arkopetshop.sk.
 26. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený Účel.
 27. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje príslušným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 28. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, ako aj vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: (i.) identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol ustanovený, (ii.) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získaní osobných údajov nepoveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, (iii.) účel spracúvania osobných údajov, (iv.) zoznam osobných údajov a rozsahu osobných údajov, (v.) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: (a.) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho, oznámi Kupujúcemu aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, Predávajúci oznámi Kupujúceho právny základ, ktorý takúto povinnosť ukladá a upovedomí Kupujúceho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, (b.) tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, (c.) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, (d.) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, (e.) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 29. Pri vydaní príslušného rozhodnutia je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií: (i.), vo všeobecnej zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobného údaje Kupujúceho na ich spracovanie, (ii.) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Kupujúceho, ktoré sú predmetom spracovania, (iii.) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (iv.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (v.) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, (vi.) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.
 30. Práva Kupujúceho podľa bodu 29 bod. (iii.) a (iv.) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 31. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči: (i.) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii.) využívaniu titulu, mena priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii.) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 32. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek vyjadriť námietky voči spracúvaniu osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 33. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje Kupujúceho v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.
 34. Ak Kupujúci uplatní svoje právo: (i.) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania; (ii.) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu
 35. Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobného údaje spracúvajú neoprávnene môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
 36. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 37. Ak Kupujúci zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, jeho práva, ktoré mal v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba
 38. Žiadosti Kupujúceho vybaví Predávajúci bezplatne najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; ak ide o poskytnutie zoznamu spracúvaných osobných údajov, Predávajúci má právo od Kupujúceho požadovať úhradu, ktorá neprekračuje výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitné predpisy neustanovujú inak
 39. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje Kupujúceho na Účely prostredníctvom bez účasti iných sprostredkovateľov.
 40. Predávajúci oznamuje týmto Kupujúcemu, že osobné údaje Kupujúceho môžu byť na základe platných právnych predpisov poskytnuté tretím stranám ako súdy, orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov SR, daňové úrady.
 41. Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie tejto e-mailovej komunikácie kedykoľvek odvolať cez hypertextový odkaz (link), ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú prípadne doručované. Záverečné ustanovenia
 42. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie/ustanovenia týchto VOP stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP okrem prípadom, ak by dotknuté ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné. Predávajúci a Kupujúci sa v tom prípade zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením a neplatné ustanovenie platným ustanovením, a to tak, aby čo najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému obsahu a účelu neúčinného a alebo neplatného ustanovenia. Do doby nahradenia podľa prechádzajúcej vety týchto VOP platí príslušná právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
 43. Pre tieto VOP je rozhodné právo Slovenskej republiky s vylúčením aplikácie kolíznych noriem. Pre tieto VOP je vylúčená aplikácie ustanovení Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 a akéhokoľvek nasledujúceho dokumenty. Spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti týmito VOP majú právomoc rozhodovať súdy Slovenskej republiky, pričom Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, môžu žalovať Predávajúceho aj na súdoch členského štátu Európskej únie, v ktorom ma tento spotrebiteľ bydlisko
 44. VOP platia na zmluvný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim v znení uvedenom na Internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Predávajúci zašle platné a účinné vyhotovenie VOP v elektronickom formáte .pdf spolu s potvrdením objednávky Kupujúceho a znenia reklamačného poriadku.
 45. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na Internetovej stránke, pričom zmenené VOP sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia VOP na Internetovej stránke.
 46. Tieto VOP sú platné od 1. januára 2017 a plne nahradzujú akékoľvek predchádzajúce VOP. Alternatívny spôsob riešenia sporov
 47. V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Príloha č. 1 k VOP – Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

 1. 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1.     Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

1.2.     Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

1.3.     Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom alebo poštou na kontaktné adresy Predávajúceho uvedené v texte VOP. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohy č. 2 týchto VOP.

1.4.     Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1.     Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsobom doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátenie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.2.     Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

2.3.     Pri odstúpení od zmluvy nám zašlite tovar späť najneskôr do 14 odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2.4.     Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

2.5.     Čo sa týka Vašej zodpovednosti za škodu vzniknutú na vrátenom tovare, zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 2 k VOP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

PT SAURUS, s.r.o.

Nová 21/415

04018 Košice

Slovensko

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzavretej s predávajúcim: PT SAURUS, s.r.o., so sídlom Nová 21/415, 04018 Košice, IČO: 44562721, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 22946/V, na zakúpený tovar:

 

špecifikácia tovaru:                             .................................................................

dátum objednania:                              .................................................................

meno a priezvisko spotrebiteľa:          .................................................................

adresa spotrebiteľa:                            .................................................................

 

 

Dátum: ...............................                            Podpis spotrebiteľa: ...................................

Doprava

Upozornenie!!!!

Eshop Arko pet shop vybavuje objednávky iba v rámci mestských častí mesta Košice uvedené v odseku Doprava v rámci mesta Košice , alebo osobným odberom. Objednávky mimo týchto mestských častí alebo iných miest Slovenska budeme riešiť individuálne.

 

Doprava v rámci mesta Košice

Milí zákazníci, cenníme si Vašu vernosť a preto pri nákupe nad 25€ Vám  Váš tovar dovezieme na Vami určenú adresu úplne zadarmo. Táto ponuka platí iba v rámci mesta Košice a to pre mestské časti Juh, Sever, Staré mesto, Ťahanovce, Dargovských Hrdinov, Terasa, KVP, Sídlisko nad jazerom, Barca, Krásna nad Hornádom, Košická Nová Ves, Myslava, Pereš .

Termín dodania:

 • Do 8 hodín od objednávky – objednávku je potrebné vykonať do 13:00 hod. daného dňa doručenia
 • Do 24 hodín od objednávky – objednávku je potrebné vykonať  do 18:00 hod. deň pred doručením
 • Iný termín doručenia – napíšte do poznámky v objednávke, alebo si dohodnite telefonicky

Osobný odber v e-shope Arko pet shop

Vami objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne zadarmo aj v deň objednávky. Pokiaľ si prídete po tovar v iný deň, napíšte do poznámky pri objednávke dátum vyzdvihnutia tovaru.

 

 

Adresa predajne pre osobný odber:

 

Arko pet shop

Ukrajinská 58

04018 Košice

 

Otváracie hodiny:

 

Po. :       10:00 – 18:00 hod.

Ut.- Pi.:    9:00 – 18:00 hod.

So. :          8:00 – 12:00 hod.

 

Info: 0917 524 477, 0917 524 471

 

 

 

 

 

NGYzN